اخبار دیگر

مقالات فصلنامه های رشد

فصلنامه «رشد مشاور مدرسه» در مقاله‌اي به راهكارهايي براي مشاور مدرسه در آغاز و ادامه سال تحصيلي اشاره كرده است
تنها اثر مهم و به يادگار مانده از دوران دولت آل‌بويه، سردر مسجد جورجير واقع در ضلع شمالي مسجد حكيم است كه آجر كاري زيباي آن از هنر پربار آن دوران حكايت دارد. فصل‌نامه «رشد آموزش هنر» در جديدترين...
فصل‌نامه «رشد آموزش مشاور مدرسه» در جديدترين شماره خود نتايج پژوهشي درباره چالش‌هاي عمده نظام راهنمايي و مشاوره در آموزش‌وپرورش ايران را منتشر كرده است. نويسنده در اين پژوهش ضمن ارائه مباحثي درباره...
ويژگي‌هاي معلمان موفق موضوعي است كه ماهنامه رشد معلم در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به آن اختصاص داده است
بدفهمي ‌ها از رياضيات بر نگاه كودكان، والدين و گاهي معلمان و فعاليت‌ هاي اين حوزه اثر گذاشته است. اين مقاله‌ سعي كرده با ارائه فعاليت‌هايي به تغيير در كلاس درس رياضي كمك كند
در قرآن صفاتي براي تورات ذكر شده است. مي توان اين‌طور درك كرد كه كتاب حضرت موسي(ع) ويژگي‌هاي بسياري داشته كه براي تمامي مردم يهود و نيازهاي روزمره‌شان كافي بوده است. اما اينكه همين تورات موجود و فعلي...
مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصل‌ نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. نويسنده مقاله تأكيد دارد: مديران بايد تلاش كنند تا برخورد مناسبي با كاركنانشان...
منظور از استعداديابي، كشف، شناسايي، انتخاب و پرورش استعداد ورزشكاراني است كه بيشترين توانايي را در يك رشته خاص داشته باشند. فصل‌نامه «رشد آموزش تربيت‌بدني» در مقاله‌اي به استعداديابي در دوره ابتدايي...
فصل‌نامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌اي، نكاتي را يادآور شده است كه براي مربيان و مشاوراني كه در صدد مطرح نمودن مباحث جنسي با والدين و كودكان هستند مفيدند
ماهنامه رشد تكنولوژي آموزشي در مقاله‌اي با عنوان رهنمودي بر تدوين طرح درس، به طرح پرسش‌هايي براي بهبود و اصلاح طرح درس پرداخته است.