بازتاب

سند تحول بنیادین، قانون اساسی آموزش و پرورش

نظام آموزشی ما که میراث گذشته بود، نظامی وارداتی بود که با مبانی عقیدتی و اهداف انقلاب اسلامی ما فاصله بسیار داشت. زیرا کشوری که روزی میدان دار عرصه علم و فناوری در دنیا بود و دانشمندانی چون ابن سینا، فارابی، رازی، غیاث الدین جمشید و... را به جامعه جهانی تحویل داده که هنوز برخی از  آثار آنان در دانشگاه های معتبر جهان مورد بحث قرار می گیرد، را به کشوری وابسته تبدیل نمود.