​دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی

کتاب - برنامه درسی- معلم

کتاب درسی در کشور ما حکم مهمترین منبع محتوایی و محصول عینی فرایند برنامه ​ریزی درسی است که همانند پرنده ​ای آزاد تا سال 1306 شمسی بنابر تشخیص معلم که متأثر از تجارب و تحصیلات او بوده پرواز می کرد تا اینکه در سال 1307 وزیر فرهنگ وقت (مرحوم اعتماد​الدوله) با آزادی مشروط، ضوابطی را برای انتخاب یا تعیین محتوای آموزشی ترسیم کرد.

در این دوره کتاب های درسی متعددی تألیف و به چاپ رسید به طوری که گاه برای یک درس، هفت عنوان کتاب یافت می ​شد (خواجه نصیر طوسی، 1351)