کارشناس ارشد مشاوره مدرسه و دکترا مشاوره خانواده

حذف انتگرال چالش یا فرصت؛ جستاری در رابطه با حذف و یا اضافات محتوای درسی

لئو بوسکالیا در کتاب "زندگی؛ عشق و دیگر هیچ " با روایت یک داستان تمثیلی کوتاه به یکی از چالش‌های پیش روی نظام‌های آموزشی در رابطه با تقاضاهای روز افزون سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های مختلف اجتماعی برای گنجاندن مطالب آموزشی حوزه عمل خود در کتاب‌های درسی، اشاره می‌نماید. بر اساس روایت بوسکالیا "روزی حیوانات جنگل دور هم جمع می‌شوند تا مدرسه‌ای درست کنند. خرگوش، پرنده، سنجاب و مارماهی شورای آموزش مدرسه را تشکیل  می‌دهند. خرگوش اصرار دارد که دویدن جزء برنامه‌های درسی مدرسه باشد. پرنده معتقد است که پرواز باید  حتماً در برنامه درسی گنجانده شود.