کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

فروش مدارس؛ نقض سند تحول بنیادین وعدالت آموزشی

توسعه همه جانبه و پایدار درگرو مهمترین نهاد آموزش رسمی کشور یعنی آموزش و پرورش است که راهبردِ آن بر مبنایِ سیاست گذاری و برنامه ریزی تحولی، در سندی تحت عنوان «سند تحولِ بنیادینِ آموزش و پرورش» تدوین شده است.

علم بهتر است یا ثروت

جهان سرشار، عجین و آبستن حوادث و وقایعی بوده و هست محصولِ عملکرد بشر و یا خارج از ید قدرت و اراده او که پیامدهای مثبت و منفی و به تعبیری، خیر و شر را با خود به ارمغان آورده است.

ضرورت توسعه فرهنگ پژوهش

پژوهش موتورِ محرکِ توسعة همه جانبه، متوازن و پایدار در هر کشوری است که بدون آن یا توسعه رخ نخواهد داد و یا همه جانبه، متوازن و پایدار نخواهد بود.