مشاور سازمان

آموزش مجازی راهکار توسعه عدالت آموزشی

در آغاز قرن بیست و یکم، برنامه درسی که در تقلای گذر از نظریه و عمل بود تا به یک علم متقن برسد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مجدد بحث کارایی اجتماعی و دیدگاه‌های فنی و عقلانی در برنامه درسی را احیا کرد و گویا برنامه درسی به صد سال قبل بازگشت تا یکبار دیگر حقانیت و کاربردی بودن، مهم بودن و اولویت داشتن خود را اثبات کند.