رضا فاضل

مبانی پژوهش چند روشی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

این کتاب در باره پژوهش چند روشی، روند تاریخی و مبانی معرفت شناختی و ماهیت تکاملی آن است و به مباحثی مانند چگونگی نظریه پردازی، آزمون فرضیه ها، مسئله پژوهش، گرد آوری داده ها نمونه گیری و تعمیم، تحلیل علمی پدیده اجتماعی و حتی سیاستگذاری می پردازد.

Subscribe to RSS - رضا فاضل