سید محمد حسینی

سرگشتگی در دنیای «پژوهش‌های تربیتی»

اکثر پژوهش‌ها با مشکل انتقال دانش ناشی از پژوهش به عمل مواجه بوده، منجر به اصلاح، بهبود یا پیشرفت عمل نمی‌شوند و درباره اثربخشی آنها باید شک کرد. سؤال این است که چرا پژوهش به طوراعم و پژوهش‌های تربیتی به طور اخص کمتر به عمل در می‌آیند؟ که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد.

Subscribe to RSS - سید محمد حسینی