قربانی، مهری

راهکار تربیت کودک باهوش

کودکان بیش از آن که از سخن ما بیاموزند، از عمل ما الگو می گیرند. در این یادداشت نکات ظریفی مورد توجه قرار گزفته است که مطالعه آن خالی از لطف نیست. البته ذکر مطالب به معنای تائید کامل آن نمی باشد.

نسبت اختراعات به تولیدات علمی ایران چقدر است؟

نتایج بررسی بین تعداد اختراعات ثبت شده و تولیدات علمی ایران نشان می دهد که روند رشد این دو شاخص، چندان با یکدیگر هماهنگ نبوده و تعداد اختراعات هرگز نتوانسته مانند تولیدات علمی رشد خود را حفظ کند.

Subscribe to RSS - قربانی، مهری