رضا جعفری

فروش مدارس؛ نقض سند تحول بنیادین وعدالت آموزشی

توسعه همه جانبه و پایدار درگرو مهمترین نهاد آموزش رسمی کشور یعنی آموزش و پرورش است که راهبردِ آن بر مبنایِ سیاست گذاری و برنامه ریزی تحولی، در سندی تحت عنوان «سند تحولِ بنیادینِ آموزش و پرورش» تدوین شده است.

علم بهتر است یا ثروت

جهان سرشار، عجین و آبستن حوادث و وقایعی بوده و هست محصولِ عملکرد بشر و یا خارج از ید قدرت و اراده او که پیامدهای مثبت و منفی و به تعبیری، خیر و شر را با خود به ارمغان آورده است.

ضرورت توسعه فرهنگ پژوهش

پژوهش موتورِ محرکِ توسعة همه جانبه، متوازن و پایدار در هر کشوری است که بدون آن یا توسعه رخ نخواهد داد و یا همه جانبه، متوازن و پایدار نخواهد بود.

رویکرد نوین سازمان، «رهبری اثربخش»

دکتر تورانی در ابتدای سخنان مذکور ضمن اشاره ای گذرا به تحولات صورت گرفته در عرصۀ جوامع، از مرحلۀ شکار تا گردآوری دانه و کشاورزی، دوران صنعتی و ورود تکنولوژی به جوامع وسپس دوران فراصنعتی، برضرورتِ ایجادِ تغییر و پذیرشِ آن در راستای رسیدن به اهداف سازمان، آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین تأکید، و اجرای آن را که وظیفۀ نیروهای سازمان است، منوط به تغییرنگاه ها و نیازمندِ «تسهیل گری ویژه» و به عبارتی فراهم نمودن بسترهای لازم، برشمردند.

ارزیابی چرا و چگونه ؟

تعاریف گوناگونی از ارزیابی شده است که در اینجا قصد پرداختنِ صرف به تعریفِ آن را نداشته و با این مفهوم که، آن را «وسیله ای جهت تعیینِ میزانِ رسیدنِ برنامه به اهداف می دانیم» به چیستی، اهمیت و اهدافِ ارزیابی عملکرد کارکنان می پردازیم.