عمار موسوی

مسأله‌ای با عنوان پژوهشگاه

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نقش شمشیر دو لبه را بازی می‌کند. اگر درست استفاده شود خودش به تنهایی یک فرصت ناب برای آموزش و پرورش است اما اگر غلط از آن استفاده شود تبدیل به تهدید می‌شود. هم‌اکنون مانند مجسمه‌ای می‌ماند که کارکردی تشریفاتی با شعار "ما خوبیم چون پژوهش خوب است" را برای آموزش و پرورش ایفا می‌کند. یعنی اجرای پژوهش‌های بدون کارکرد اجرایی که توانایی انعطاف و یا شوق عملکرد سودمند را در شرایط بحرانی ندارد.