دکتر حیدر تورانی

دمیدن در زبانه ها

بر طبل نداشته ها کوفتن و رنج  ومرارت فراوان معلمان و مربیان و مدیران عرصه تعلیم و تربیت را از دوران هشت سال دفاع مقدس و زیر بمباران های وحشیانه دشمن بعثی در مدارس سه شیفت و حتی چهار شیفت خشتی و گلی ندانستن، از غفلت های نظام تعلیم و تربیت به شمار می آید. از آن گذشته، بیم ها و امیدها را دیدن و در موجی از بیم ها بلم امید را در دل کودکان میهن راندن، و با سیلی گونه ها را سرخ نگه داشتن و همچنان رده نخست قشر قابل اعتماد خانواده های ایرانی را برفراز داشتن، داشته کمی نیست تا از آن غافل شویم.