فرامرز محمدی پویا

تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع)در صحیفه سجادیه باتأکید برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

پژوهش حاضر با هدف تبیین سیره تربیتی امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه انجام گرفته است. برای تبیین بهتر این سیره، باید آن را در ابعاد مختلف تربیتی مورد بررسی قرار داد و از آنجا که سند تحول بنیادین آموز وپرورش به عنوان سندی بالادستی در نظام تعلیم وتربیت کشور، تقسیم بندی جامعی از ابعاد تربیت آدمی نموده است، لذا سیره تربیتی امام سجاد)ع ( براساس ابعاد این سند مورد تبیین قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و به صورت تحلیل محتوای کیفی است.