دکتر بهبود یاری‌قلی

سیاست‌های جاری آموزش‌وپرورش مانع تحقق عدالت آموزشی است

سیاست‌های نئولیبرالی در میان دست‌اندرکان آموزش‌و پرورش، که به کالاشدگی آموزش‌و‌پرورش و خصوصی‌سازی آن منجر شده است و با عبارات مختلفی چون برون‌سپاری و جلب مشارکت مردمی خود را نمایان می‌کند، یکی از عوامل ایجاد بی‌عدالتی در نظام آموزش‌وپرورش است.