دکتر محسن وحدانی

التیام زخم های کرونا زده درس تربیت بدنی

اپیدمی کرونا و اثرات ویرانگر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آن بسیاری از کشورهای جهان را با چالش‌های اساسی و جدی روبه رو کرده است. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است آموزش و پرورش است. وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تدابیر موقتی سعی کرده است با بهره‌مندی از ظرفیت صدا و سیما و فضای مجازی "آموزش" را به تعطیلی نکشاند.