دکتر عظیم محبی

تاملی بر گذر از انجام پژوهش به مدیریت پژوهش به عنوان چرخش تحولی در پژوهشگاه آموزش وپرورش

پژوهش یک کلمه چند وجهی است. بهترین روش یادگیری، بهترین رویکرد تدریس و ارزشیابی، بهترین روش برای ارایه تکالیف درسی، بهترین روش یادگیری تیمی معلمان (درس پژوهی )،   بهترین روش بهسازی رفتار دانش آموزان (اقدام پژوهی ) بهترین روش برای نظارت و ارزیابی از عملکرد معلمان و مدارس، بهترین روش برای سنجش میزان تحقق اهداف ساحت تربیتی در یایان هریک از دوره های تحصیلی، بهترین روش برای ارزشیابی از برنامه قسط  شده .اجرا شده وکسب شده و....

جای خالی مهارت های تفکر وکارافرینی در نظام برنامه ریزی درسی

مهمترین چالش نظام های آموزش و پرورش  این است که دانش آموزان چه چیزی باید یاد بگیرند؟ بطورطبیعی در دوره های تحصیلی دانش مفاهیم و اصطلاحات تا حدی ضروری است اما برای زندگی واقعی علاوه بر توانایی خواندن و حساب کردن و.... کدام مهارت مورد نیاز است .فهم؛ خلق دانش، مدیریت دانش  .استدلال.ارزیایی ..تصمیم گیری .ریسگ پذیری .تحمل ابهام . مدیریت خود .بهره گیری فناوری  .مدیریت زمان . تحلیل .فضای کسب و کار .نقش آفرینی در تولید .تجارت .روحیه راه اندازی کسب وکارهای نوآورانه (,نه منتظر کار آماده )و..