مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

مدرسه هنوز «خانه دوم»

امروز مدرسه‌ها آغوش خود را به روی دانش‌آموزان خود می‌گشایند و تجربه سال تحصیلی، هرچند متفاوت، اما جذاب و خاطره‌انگیز می‌شود. بخش زیادی از خاطرات ما در همین مدرسه‌ها شکل گرفته‌اند. شاید اگر 12 سال تحصیلی و آغاز پرشکوه مدرسه‌ها نبود، بخش زیادی از تاریخ زندگی ما کم مفهوم و به دور از برجستگی‌ها و جذابیت‌ها می‌شد. مدرسه خانه دومی است که بخش زیادی از تجربه زندگی اجتماعی و آزمون‌های اجتماعی‌شدن در آن انجام می‌گیرد و با وجود بحران‌های طبیعی و مصنوعی و ایده‌های روشنفکرانه، بی‌رقیب و غیرقابل جایگزین است.