تحلیل گر

روابط عمومی تحلیل گر، سهم عمده ای در تدوین سیاست ها دارد

روابط عمومی تحلیل گر خواست ها، نیازها وگرایش های مخاطبان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه مشاوره تخصصی به سیاست گذاران سازمان، سهم قابل ملاحظه ای در تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی ایفاء می نماید.