دکتر سعیدرضا عاملی

بررسی موضوع «فناوری های جدید و نظام تعلیم و تربیت جدید» در نشست بزم اندیشه

سی و چهارمین نشست بزم اندیشه با سخنرانی دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.