دکتر غلامعلی افروز

دکتر غلامعلی افروز به عنوان "سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی خانواده و پژوهش" منصوب شد

معاون وزیر آموزش و پرورش در حکمی دکتر غلامعلی افروز را به عنوان "سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی خانواده و پژوهش" منصوب نمود.