کتابخانه

نشست تخصصی معرفی خدمات اطلاعاتی اداره کتابخانه با مشاور رییس و سرپرستان حوزه های تربیت و یادگیری

 

نشست تخصصی معرفی خدمات اطلاعاتی اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در حضور مشاور پژوهش و برنامه ریزی و دستیار رئیس سازمان و  سرپرستان حوزه های تربیت و یادگیری برگزار شد.