محمدرضا سیدصالحی

توجه ناکافی برخی آموزش‌های تلویزیونی به رویکردهای آموزشی مد نظر کتب درسی

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی معتقد است برخی از آموزش‌های تلویزیونی دروس به رویکردهای آموزشی مد نظر کتب درسی توجه کافی نداشت.

ماجرای حذف انتگرال و تغییرات ریاضی در مصاحبه مشروح با سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به ارائه توضیحاتی پیرامون برخی امور مربوط به امور ریاضیات و به ویژه حذف انتگرال از کتب درسی پرداخت و گفت: تک تک تغییرات و تصمیم گیری‌های چند ساله حوزه ریاضیات حاصل تدبیر و خرد جمعی و صرف زمان بسیار و انجام کارشناسی در امور بوده است.