تقویم توزیع کتب درسی

تقویم زمانی سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی 1400-1399

تقویم زمانی سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی 1400-1399توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعلام شد.