حوزه تربیت و یادگیری ریاضات

توجه ناکافی برخی آموزش‌های تلویزیونی به رویکردهای آموزشی مد نظر کتب درسی

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی معتقد است برخی از آموزش‌های تلویزیونی دروس به رویکردهای آموزشی مد نظر کتب درسی توجه کافی نداشت.