دسترسی به نشریات علمی معتبر

دسترسی به نشریات علمی معتبر در سایت کتابخانه سازمان پژوهش فراهم است

راهنمای نشریات علمی دارای اعتبار در سایت کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با قابلیت دسترسی رایگان به آدرس http://lib.oerp.ir قابل مشاهده می‌باشد.