شورای اقدامات تحولی

برنامه درسی باید مبتنی بر اسناد ملی باشد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد کلید واژه مرکزی ما ابتنا است و برنامه درسی باید مبتنی بر اسناد و نه همسو با اسناد باشد.