رمزینه های سریع پاسخ

راهنمای استفاده از رمزینه‌ی سریع پاسخ در کتاب‌های درسی

موشن‌گرافی و اینفوگرافی فرایند کامل درج و بارگذاری رمزینه‌ی سریع پاسخ در کتاب‌های درسی منتشر شد.