علی بوذری

جشنواره‌ی طراحی جلد کتاب‌های درسی به ارتقای سلیقه‌ی بصری جامعه کمک می‌کند

مدیرعامل انجمن تصویرگران، برگزاری جشنواره‌ی طراحی جلد کتاب‌های درسی را یک نیاز در راستای بهبود آموزش خواند و گفت: این اقدام، باعث ارتقای سلیقه‌ی بصری جامعه و صد البته ایجاد یک تجربه‌ی جدید برای تصویرگران به‌خصوص جوانترها می‌شود.