یادداشت هفته

جریان‌های‌ فکری‌ تأثیرگذار در "تعلیم‌ و تربیت" معاصر ایران‌

سیر پیدایش‌ جریان‌های‌ اجتماعی‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌ و همچنین‌ علل‌ و آثار آنها از جمله‌ موضوع‌های‌ مورد توجه‌ در برنامه‌های‌ تحقیقات‌ تاریخی‌ و جامعه‌ شناختی‌ کشور ماست. 

تخصص گرایی در حوزه های مطالعاتی دانش ارتباطات؛ نیازی عینی

یادداشتی از دکتر امیرعبدالرضا سپنجی در اولین شماره نشریه «چهل کلید روابط عمومی»

مربی تربیتی، امانتدار درددل های دانش آموزان

بهنظر میرسد نهاد امور تربیتی بهسرعت چرخة حیات خویش را در دهة اول انقلاب طی کرد و به اوج اولیه رسید؛ به مرحلهای که برای تثبیت و بهبود مستمر بهشدت نیازمند نوآوری و تغییر بود. 

رسالت مولفین ومدرسین کتب دین وزندگی

رسالت مولفین کتب دین وزندگی به حق رسالتی بس عظیم است. چیدمان مطالب کتاب باید جذاب بوده وجنبه دین گریزی نداشته باشد و متناسب با سن دانش آموزان باشد و به سئوالات آنها پاسخ دهد.

مرغ همسایه همیشه غاز نیست!

وقتی نگاهمان به بیرون دوخته است، مدام در انتظار آمدن افراد و امکانات لحظهشماری میکنیم و کمتر قدردان آنچه داریم هستیم، «مرغ همسایه را غاز میبینیم»!

نگاهی به جشنوارۀ‌ کتاب‌های آموزشی رشد

جشنواره کتاب رشد در واقع فرصتی برای تماشای تلاش نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران و دیده شدن کتاب‌های آموزشی فراهم می سازد.

آموزش وپرورش، از نهادی آموزشی تا نهادی فرهنگی وتربیتی

تبدیل آموزش وپرورش از یک نهاد آموزشی به نهادی فرهنگی وتربیتی اساسی ترین وجدی ترین مطالبه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.

روح سند وبند بند راهبردها وراهکارهای عملیاتی آن جز تحول، تغییر نگرش ورفتارنیست.

پرواضح است که انجام این مهم باسخنرانی ها وشعارهای که مصرف رسانه ای دارد حاصل نخواهد شد، بلکه؛ نیازمند عزمی جدی واراده ای استوار درانجام مفاد وماموریت های آن است.

هفته پژوهش و سفر پژوهشی به کلاس درس پژوهش

تفاوت‌های بین برنامه‌ درسی قصد شده(آنچه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی به همراه مؤلفان کتب درسی طراحی کرده‌اند) و برنامه‌کسب شده(یا آنچه در کلاس و در عمل پیاده می شود)، همواره مورد بحث کارشناسان به ویژه در حوزه برنامه‌ریزی درسی بوده و است. بسیاری وجود شکاف عمیق بین این دو را از دلایل اساسی عدم توفیق برنامه‌های درسی قصدشده ستادی می‌دانند.

کتاب های کمک آموزشی با استانداردهای آموزش و پرورش تالیف می شود

محمد ناصری اظهار داشت: استانداردهایی به عنوان راهنمای کتاب های کمک آموزشی مناسب وجود دارد که این کتاب ها برای ناشران ارسال می شود تا بر اساس آن کتاب هایشان را تولید کنند.