یادداشت هفته

نگاهی به جشنوارۀ‌ کتاب‌های آموزشی رشد

جشنواره کتاب رشد در واقع فرصتی برای تماشای تلاش نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران و دیده شدن کتاب‌های آموزشی فراهم می سازد.

آموزش وپرورش، از نهادی آموزشی تا نهادی فرهنگی وتربیتی

تبدیل آموزش وپرورش از یک نهاد آموزشی به نهادی فرهنگی وتربیتی اساسی ترین وجدی ترین مطالبه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.

روح سند وبند بند راهبردها وراهکارهای عملیاتی آن جز تحول، تغییر نگرش ورفتارنیست.

پرواضح است که انجام این مهم باسخنرانی ها وشعارهای که مصرف رسانه ای دارد حاصل نخواهد شد، بلکه؛ نیازمند عزمی جدی واراده ای استوار درانجام مفاد وماموریت های آن است.

هفته پژوهش و سفر پژوهشی به کلاس درس پژوهش

تفاوت‌های بین برنامه‌ درسی قصد شده(آنچه کارشناسان برنامه‌ریزی درسی به همراه مؤلفان کتب درسی طراحی کرده‌اند) و برنامه‌کسب شده(یا آنچه در کلاس و در عمل پیاده می شود)، همواره مورد بحث کارشناسان به ویژه در حوزه برنامه‌ریزی درسی بوده و است. بسیاری وجود شکاف عمیق بین این دو را از دلایل اساسی عدم توفیق برنامه‌های درسی قصدشده ستادی می‌دانند.

کتاب های کمک آموزشی با استانداردهای آموزش و پرورش تالیف می شود

محمد ناصری اظهار داشت: استانداردهایی به عنوان راهنمای کتاب های کمک آموزشی مناسب وجود دارد که این کتاب ها برای ناشران ارسال می شود تا بر اساس آن کتاب هایشان را تولید کنند.