پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

نشست ارائه یافته های پژوهشی مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمر و پرلز برگزار شد

در نشست ارائه یافته های پژوهشی"روند تغییرات خودپنداره ی تحصیلی، علاقه و نگرش نسبت به ریاضی،علوم، و خواندن" بررسی شد.

تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش

پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، از برگزاری نشست تخصصی« تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش» خبر داد.

«تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش»

نشست تخصصی «تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش» در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار گردید.

جلسه مشترک اعضاء هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با معاون آموزش متوسطه و مدیران کل

جلسه مشترک هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با معاون آموزش متوسطه وزیر و مدیران کل آموزش متوسطه.

نشست تخصصی«تحلیل و بررسی انواع قلم در کتب درسی از منظر آموزش»

پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، نشست تخصصی با عنوان: « تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش» برگزار می کند.

ارائه یافته‌های پژوهشی «ارزشیابی مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش»

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست ارائه یافته‌های پژوهشی با عنوان «ارزشیابی مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش» برگزار می کند.

«رابطه پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور»

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نشست ارائه یافته ها با عنوان «بررسی رابطه ی تعلق خانوادگی، هویت ملی، پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج»برگزار می نماید.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش میزگرد علمی- پژوهشی برگزار می کند

میزگرد" تأمّلی در حوزه دیدگاه های برنامه درسی و  تحولات دیدگاهی در راستای ایجاد فرصت‌های یادگیری سازنده و فرایندمدار" برگزار می شود.

نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران"

روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران" در روز چهارشنبه خبر داد.