سرباز معلم

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش برای خدمت درمناطق محروم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از به کارگیری سرباز معلمان در آموزش وپرورش با هدف خدمت در مناطق محروم وروستایی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

3 هزار و 960 نفر ساعت آموزش برای سرباز معلمان خراسان شمالی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش خراسان شمالی از برگزاری 3 هزار و 960 نفر ساعت آموزش ویژه سرباز معلمان خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده