شورای مدیران سازمان

هنرِ مدیریت در تبدیل «منابع» به «منافع» است

دکتر تورانی در جلسه شورای مدیران سازمان که در دارالفنون برگزار شد، اظهار کرد: هنرِ مدیریت در تبدیل «منابع» به «منافع» است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

جلسه شورای مدیران در دارالفنون برگزار شد

با حضور دکتر تورانی، مدیران کل دفاتر، معاونان و روسای ادارات سازمان پژوهش،  شورای مدیران در دارالفنون برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ماندگارسازی محتوای آموزشی و تربیتی از اولویت های مورد توجه سازمان است

دکتر حیدر تورانی صبح امروز در جلسه شورای مدیران، پایدار سازی محتوای آموزشی و تربیتی را از اولویت های مورد توجه سازمان دانست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

آخرین جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سال 95 برگزار شد

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران سازمان در سال 95 به منظور تمهید مقدمات ورود به سال 96 خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده