شورای مدیران سازمان

برنامه های ششماهه سازمان مورد بررسی قرار گرفت

در این نشست که به میزبانی اداره کل شهرستان‌های تهران وبا شرکت مدیران و معاونان سازمان انجام گرفت فرایند اجرای برنامه سال 97 در شش‌ماهه نخست سال به بررسی گذارده شد.

هنرِ مدیریت در تبدیل «منابع» به «منافع» است

دکتر تورانی در جلسه شورای مدیران سازمان که در دارالفنون برگزار شد، اظهار کرد: هنرِ مدیریت در تبدیل «منابع» به «منافع» است.

ماندگارسازی محتوای آموزشی و تربیتی از اولویت های مورد توجه سازمان است

دکتر حیدر تورانی صبح امروز در جلسه شورای مدیران، پایدار سازی محتوای آموزشی و تربیتی را از اولویت های مورد توجه سازمان دانست.

آخرین جلسه شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سال 95 برگزار شد

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران سازمان در سال 95 به منظور تمهید مقدمات ورود به سال 96 خبر داد.