مشاور

بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدیان بسیجی متعهد، رضا ممشلو به عنوان مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«مشاور وزیرآموزش و پرورش» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش «عادل عبدی» به سمت « مشاور وزیر» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده