اشتیاق به تحصیل

اهمیت بالای روابط خانوادگی در اشتیاق به تحصیل فرزندان

بر اساس نتایج پژوهشی که توسط محققین ایرانی انجام شده، تقویت هیجان‌پذیری و ارتقای جو عاطفی خانواده به صورت مثبت و سازنده، می‌تواند اشتیاق دانش‌آموزان به تحصیل را افزایش دهد.