درهای باز20

با رشد همه ابعاد شخصیتی، دستیابی به حیات طیبه ممکن می شود

دانشگاه علوم قرآنی بابرخورداری از 22 سال تجربه، ده ها پردیس استانی و80عضو هیات علمی پژوهشگرمتخصص درعلوم قرآنی و صاحب نظر که دارای مقالات متنوعی هستند زمینه مناسبی برای همکاری با سازمان پژوهش فراهم می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

زمینه های همکاری فراوانی با دانشگاه علوم قرآنی وجود دارد

دکتر علیرضا عصاره در دیدار با اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی با اشاره به فلسفه وجودی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و انتشار مجلات با درجه علمی- پژوهشی و ترویجی، گفت: زمینه همکاری متقابل با دانشگاه علوم قرآنی وجود دارد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

در برابر نقدهای سازنده خاضع هستیم

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم قرآنی، اظهار کرد: امروز ما درپی تربیت حافظ و قاری صِرف نیستیم، بلکه می‌خواهیم انسانی تربیت کنیم که تفکر وعمل قرآنی داشته باشد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بیستمین برنامه «سازمان و یک روز با درهای باز» برگزار شد

بیستمین برنامه از سلسله برنامه های «سازمان و یک روز با درهای باز» با حضور معاون پژوهش، مدیران گروه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم قرآنی تهران برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده