دانگاه علوم قرآنی

بیستمین برنامه «سازمان و یک روز با درهای باز» برگزار شد

بیستمین برنامه از سلسله برنامه های «سازمان و یک روز با درهای باز» با حضور معاون پژوهش، مدیران گروه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم قرآنی تهران برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده