دانشگاه علوم قرآنی

در برابر نقدهای سازنده خاضع هستیم

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم قرآنی، اظهار کرد: امروز ما درپی تربیت حافظ و قاری صِرف نیستیم، بلکه می‌خواهیم انسانی تربیت کنیم که تفکر وعمل قرآنی داشته باشد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده