تکریم پیشکسوتان روابط عمومی

استفاده از تجارب گرانسنگ پیشکسوتان در گفتمان سازی تحول درآموزش و پرورش مؤثر است

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه نباید خدمات مدیران اسبق بخش های مختلف آموزش وپرورش را نادیده بگیریم، گفت: استفاده از تجارب گرانسنگ پیشکسوتان روابط عمومی در گفتمان سازی تحول درآموزش و پرورش مؤثر است.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده