حوزه علمیه

فراوان کتاب می نویسیم اما به نیازهای روز بی توجهیم

پیشنهاد من یکی نزدیکی واقعی حوزه و دانشگاه است و دیگری رصد واقعی از دانش آموزان، دانشجویان و جامعه است و کتاب هایی مناسب، به زبان روان و به روز نوشته شود.

خبرگزاری حوزه در طرح مسائل مستحدثه موفق بوده است

دکتر محمدیان: یکی از مسائل مهمی که رسانه حوزه باید به آن بپردازد، مسائل مستحدثه است که خوشبختانه خبرگزاری حوزه توانسته با موضوع شناسی دقیق تا حد قابل قبولی در این امر موفق باشد.