هماهنگی خانه و مدرسه

نا هماهنگی خانواده، با مدرسه مانع تحقق اهداف تعلیم و تربیت است

وزیرآموزش و پرورش در دیدار معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده گفت: تضاد و عدم هم گرایی خانواده ها، با مدرسه مانع تحقق اهداف تعلیم و تربیت است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده