رتبه نخست

کسب مقام اول جهانی توسط دانش آموز روشن دل استان اصفهان

هاجر صفرزاده دانش آموز با نیازهای ویژه، موفق به کسب مقام اول جهانی در مسابقات جهانی روشن دلان سوئیس گردید

امتیاز: 
امتیازی داده نشده