گفتگو

نتایج «بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی می شود

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده