جشن زندگی

تقدیر انجمن اهداء عضو کشور از سازمان پژوهش

لوح تقدیر انجمن اهداء عضو ایرانیان به دکتر محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی ابتدائی و متوسطه نظری تقدیم شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده