جامعه شناسی

نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی با حضور دکتر پارسانیا برگزار شد

نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی با حضور دکتر پارسانیا، دکتر امانی طهرانی، مولفان، روسای گروه جامعه شناسی و اعضاء شورای تالیف کتب درسی برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده