مرکزملی پرورش استعدادهای جوان

المپیادِ جهانی سلول های بنیادین با ابتکار ایران سال 97 در تهران برگزار می شود

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌‌پژوهان جوان ازبرگزاری المپیاد جهانی سلول های بنیادین با ابتکار ایران در زمستان 97 در تهران خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده