تلویزیون تعاملی

اهداف و بستر تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش را تشریح شد

مدیر پروژه تولید برنامه های تلویزیون تعاملی وزارت آموزش و پرورش، اهداف و بستر ارایه تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش را تشریح کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده