گروه علوم پایه

همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد کتاب های درسی برگزار شد

انجمن علمی آموزشی معلمان شهر تهران همایش یکروزه ای با عنوان "ارتقای کیفیت اموزش با رویکرد کتاب های درسی" در سازمان پژوهش برگزار کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده