همایش فیزیک

مولف کتاب فیزیک: هدف نهایی آموزش و پرورش استقلال در یادگیری است

مولف کتاب فیزیک در همایش ملی «گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد علوم» اظهار کرد: هدف نهایی آموزش و پرورش استقلال در یادگیری است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد کتاب های درسی برگزار شد

انجمن علمی آموزشی معلمان شهر تهران همایش یکروزه ای با عنوان "ارتقای کیفیت اموزش با رویکرد کتاب های درسی" در سازمان پژوهش برگزار کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده