ملت ساز

پایه دوازدهم تحصیلی از سال آینده استقرار می یابد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در چابهار، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت، نظام ساز، دولت ساز و ملت ساز است.